ALGEMENE VOORWAARDEN BOOTCAMPXT

BootcampXT is een product van Keisports

1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN BOOTCAMPXT

a.Deze Algemene Voorwaarden Bootcamp zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een consument (een Deelnemer) die deelneemt aan een fitness training en/of outdoor work out (een Bootcampxt of andere bootcamp), aangeboden en/of verzorgd door Keisports.

b.De inhoud van iedere Bootcamp staat op de website van Keisports.

c.Deze Algemene Voorwaarden Bootcamp zijn van toepassing op elke 10x kaart, Strippenkaart, elk Abonnement en elk Programma-abonnement die/dat een Deelnemer recht geeft op deelname aan een Bootcamp.

d.Zowel door aanschaf van een Strippenkaart, Abonnement of Programma-abonnement, alsook door deelname aan een Bootcamp verklaart de Deelnemer zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden Bootcamp.

e.Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze Algemene Voorwaarden Bootcamp geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.

f. Keisports kan deze Algemene Voorwaarden Bootcamp van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website van Keisports. Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden Bootcamp verstrekt.

g.Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden Bootcamp  strijdig is met een besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn, onredelijk bezwarend wordt geacht of op grond van enig besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn nietig is of vernietigd wordt, zal uitsluitend de nietige of vernietigde bepaling of het nietige of vernietigde deel van de betreffende bepaling buiten toepassing blijven, en is het Keisports toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en de inhoud van de (deels) nietige of vernietigde bepaling.

2. OVEREENKOMST

a.Een overeenkomst tussen Keisports en een Deelnemer ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit (online) registratie van een Deelnemer.

b.Voor Keisports ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door een Deelnemer aan al zijn verplichtingen, waaronder betaling, is voldaan.

c.Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Keisports. Wijziging van een overeenkomst kan voor een Deelnemer kosten met zich meebrengen. Een overeenkomst voor bootcamp tussen Keisports en een Deelnemer bestaat uit:

een 10x Strippenkaart, die in een bepaalde periode recht geeft op deelname aan een beperkt aantal Bootcamps of een abonnement.


3. ABONNEMENTEN EN STRIPPENKAARTEN

a.Een Strippenkaart en Programma-abonnementen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

b.Een Strippenkaart of andere overeenkomst is beperkt geldig. De geldigheid is vermeld op de website van Keisports, Bootcampxt. Als een Strippenkaart en/of Programma-abonnement is verlopen of verbruikt, kan een Deelnemer zich niet meer aanmelden voor een Bootcamp.

c.Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het buitenland kan de geldigheid van een Strippenkaart, en/of Programma-abonnement worden opgeschort. Keisports heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd.

d.Als een Deelnemer een Abonnement heeft afgesloten, terwijl een Deelnemer nog in het bezit is van een geldige Strippenkaart, wordt eerst het aanwezige tegoed op de Strippenkaart verbruikt, voordat het Abonnement ingaat.
 

e.Een Deelnemer die via een aktie of andere aanbieding een strippenkaart of 10x kaart in bezit heeft kan deze omzetten naar Abonnement. Het aanwezige tegoed op de Strippenkaart wordt verbruikt, voordat het Abonnement ingaat.

f. De geldigheid van een Abonnement of strippenkaart wordt niet opgeschort wanneer een Deelnemer tijdens de looptijd ervan een abonnement aanschaft.

g.Een Strippenkaart (10x kaart) loopt automatisch af. Een Strippenkaart wordt niet stilzwijgend verlengd.

h.Een Abonnement heeft een geldigheid van een (1) jaar. Na afloop hiervan, wordt het Abonnement automatisch verlengd.

i.Een Abonnement voor bepaalde tijd is te allen tijde opzegbaar tegen het einde van het Abonnement en met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand.

j.Een Abonnement voor onbepaalde tijd is te allen tijde opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand. Procedure verloopt door middel van een ontbindingsformulier.
 

4. INSCHRIJFGELD, PRIJZEN EN BETALING

a.Een Deelnemer is geen inschrijfgeld verschuldigd bij de aanschaf van een Strippenkaart (10x kaart) of abonnement.

b.De actuele prijzen van de Strippenkaarten en de Abonnementen staan op de website van Keisports en Get active Hoevelaken Hoevelaken. Keisports heeft het recht deze prijzen eenzijdig te verhogen. De laatste prijzen zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van Keisports. Prijsverhogingen hebben geen effect op afgesloten en betaalde Strippenkaarten, (Jaar)Abonnementen en Programma-abonnementen.

c.Een Deelnemer in het bezit van een abonnement of strippenkaart (10x kaart) komt in aanmerking voor korting op deelname aan evenementen die buiten de bootcamp aangeboden worden door keisports.

d.Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen te geschieden via bank overboeking of het online betalingssysteem op de website van Keisports.

e.Een Strippenkaart dient vooraf ineens te worden betaald.

f.Er worden geen extra kosten (administratiekosten/inschrijfkosten) in rekening gebracht wanneer een strippenkaart (10x kaart) of abonnement vooraf ineens betaald wordt.

g.Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving is een Deelnemer alle kosten, die Keisports en een door Keisports en  ingeschakelde derde partij heeft gemaakt ter incassering van enig bedrag dat een Deelnemer aan Keisports verschuldigd is, aan Keisports verschuldigd.

h.Keisports heeft het recht om uitvoering van haar verplichtingen op te schorten indien een Deelnemer niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
 

5. ANNULERING PROGRAMMA ABONNEMENT

a.Een Deelnemer kan een Programma-abonnement of deelname aan een programma alleen schriftelijk of per email en in zijn geheel annuleren vóór het Programma is gestart. Keisports bevestigt de annulering schriftelijk of per email.

b.De kosten voor een Deelnemer zijn voor annuleren:
- van 2 tot 4 weken voor aanvang van het Programma: 50% van het factuurbedrag;
- van 0 tot 2 weken voor aanvang van het Programma: het gehele factuurbedrag.

6. ONTBINDING
a.De Deelnemer kan een overeenkomst met Keisports ontbinden binnen een  termijn van veertien (14) dagen, te rekenen vanaf de dag waarop de overeenkomst tussen beide partijen is gesloten.

b.De Deelnemer ontbindt door binnen een termijn van veertien (14) dagen het ingevulde modelformulier ontbinding of een andere daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring aan Keisports te zenden.

c.Brengt de Deelnemer via de website van bootcampxt, Keisports een verklaring tot ontbinding uit, dan bevestigt Keisports per e-mail de ontvangst van deze verklaring.

d.Op de Deelnemer rust de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van de ontbinding.

e.Ingeval de Deelnemer zijn recht van ontbinding uitoefent zal de Deelnemer de inmiddels al door Keisports gemaakte redelijke kosten, in het kader van de overeenkomst vergoeden.

f. Na het verstrijken van het termijn van veertien (14) dagen na het sluiten van de overeenkomst is het niet meer mogelijk voor een Deelnemer om de overeenkomst met Keisports te ontbinden.

g.Het recht op ontbinding vervalt zodra de Deelnemer deelneemt aan een training voordat de termijn van veertien (14) dagen is verstreken.

 

7. DEELNAME AAN- EN AFGELASTING VAN EEN BOOTCAMP

a.Een Deelnemer dient zich voorafgaand aan een Bootcamp aan te melden via het daarvoor bestemde aanmeldingssysteem. Zonder aanmelding heeft een Deelnemer geen recht op deelname aan een Bootcamp.

b.Een Deelnemer kan zich tot uiterlijk twee (2) uur voor aanvang van een Bootcamp nog uitschrijven. Zonder uitschrijving wordt in het geval van een Strippenkaart (10x kaart) een (1) strip in rekening gebracht.

c.Keisports is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainingslocaties tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen. De laatste roosters en locaties zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de websites van Keisports (bootcampxt.nl).

d.Keisports heeft het recht tot het tijdstip van aanvang het recht een reguliere training of trainingstraject bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In dat geval worden in rekening gebrachte strippen gecrediteerd.

e.Buitengewone omstandigheden leveren voor Keisports altijd overmacht op en ontheffen Keisports van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is Keisports ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.

f. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast. Keisports is niet aansprakelijk voor het uitvallen van een Bootcamp door gevaarlijke weersomstandigheden.

g.Indien een Deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een Bootcamp daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door Keisports van de Bootcamp worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Deelnemer.
 

8. AANSPRAKELIJKHEID

a.Deelname aan een Bootcamp geschiedt op eigen risico.

b.Keisports, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een Deelnemer aan een Bootcamp.

c.Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van Keisports, haar medewerkers en trainers, is Keisports niet aansprakelijk.

d.Keisports is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die een Deelnemer mochten oplopen tijdens, of ten gevolge van, een Bootcamp. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.

e.Keisports is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een Bootcamp. Een Bootcamp is intensief en blessuregevoelig. Een Deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een Bootcamp. Indien een Deelnemer gezondheidsklachten heeft, of indien een Deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient een Deelnemer advies in te winnen bij een arts.

f. Keisports behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een Bootcamp.

g.Keisports is niet verzekerd voor schade van een Deelnemer. Een Deelnemer, contractpartner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een Bootcamp.

h.De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die is in verband met deelname aan een Bootcamp is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.
 

9. WEBSITE; DISCLAIMER EN PRIVACY

a.Keisports respecteert de privacy van haar Deelnemer en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen (de Gegevens) vertrouwelijk wordt behandeld.

b.Keisports gebruikt de Gegevens alleen om de overeenkomst met een Deelnemer zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zal Keisports deze gegevens uitsluitend gebruiken met voorafgaande toestemming van de Deelnemer.

c.Keisports zal de Gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst.

d.De werknemers van Keisports en door haar ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van de Gegevens te respecteren.

e.De verstrekte informatie op de website www.bootcampxt.nl is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.

f. Hoewel Keisports de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van haar website, kan Keisports niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de Gegevens, tenzij er aan de zijde van Keisports sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

g.De websites van derde partijen waarnaar op de websites www.bootcampxt.nl, www.keisports.nl hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Keisports gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Keisports aanvaard dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites.

h.De website www.bootcampxt.nl en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Keisports.

i.De Deelnemer verklaart zich bekend en akkoord met de Privacy Verklaring Bootcamp.

10. KLACHTEN

a.Een Deelnemer dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van Keisports zo spoedig mogelijk nadat het gebrek of de schade is geconstateerd bij Keisports te melden, en uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat de Deelnemer de gebreken of schade heeft geconstateerd. De klacht wordt telefonisch, schriftelijk of per email ingediend bij Keisports onder vermelding van de locatie en een omschrijving van de klacht.

b.De klacht dient volledig, duidelijk omschreven en voorzien zijn van eventuele bewijsmiddelen.

c.Keisports beantwoordt de door de Deelnemer ingediende klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken vanaf de datum van ontvangst. Indien Keisports verwacht langere tijd nodig te hebben voor de verwerking van de klacht vermeldt zij dit direct per e-mail aan Deelnemer na de constatering hiervan.

d.Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat er een geschil overeenkomstig artikel 11 sub c van deze Algemene Voorwaarden Bootcamp.
 

11. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

a.Van deze Algemene Voorwaarden Bootcamp kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door Keisports.

b.Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.

c.Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst, en die niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Amsterdam.